Iziganeko ezizayo kunye neMisebenzi

Jonga iminyhadala yethu ezayo, amaphulo, iiwebinars kunye neentsuku zokwazisa. Cofa kumsitho ngamnye ukuze ufunde ngakumbi kwaye ufumanise ukuba umbutho wakho ungajoyina njani!

Intsomi yoMnyhadala

 • Iziganeko ze-GAAPP
 • Imicimbi yoMbutho weLungu
 • Usuku lweHlabathi loKwazisa

Co-Hosting & Ukusebenzisana

Ngaba ujonge umamkeli-zindwendwe okanye umntu osebenzisana naye kumsitho ozayo? Singathanda ukunceda! Ngenisa umcimbi wakho ukuze uqalise.


Izibonelelo zoNxibelelwano lwangoku


IiNkxaso-mali zoNxibelelwano ezidlulileyo


Ezinye izehlo

Iziganeko Zonyaka

Kwimibutho engamalungu, i-GAAPP ngonyaka yenza oku kulandelayo:

Isikolo seGAAPP

Rhoqo ngonyaka sincedisa iNgqungquthela yethu yeHlabathi yokuPhumla ngeewebinars ezi-6 zoKwakha amandla. Izihloko zonyaka ngamnye zikhethwa ngokusekelwe kwingxelo yemibutho yezigulane ezingamalungu kunye neemfuno ezingafezekanga. Unokubukela iividiyo zethu ze-GAAPP Academy kweli khonkco: http://gaapp.org/events/webinars/

IiNtsuku zeHlabathi zoKwazisa

I-GAAPP iphuhlisa, iqhuba, kwaye isasaza amaphulo okwazisa amajelo amaninzi eeNtsuku zoKwazisa kwiHlabathi liphela kuwo onke amajelo onxibelelwano esiya kuwabhengeza kwaye siwakhuthaze rhoqo ngonyaka kwiiveki ezimbalwa ngaphambi komhla obekiweyo wokwabelana nemibutho yethu engamalungu. Umanyano luyasomeleza! Amaphulo ethu arhoqo ngonyaka ngoSuku loKwazisa:

 • Usuku lweHlabathi lweZifo ezinqabileyo, i-28 kaFebruwari (okanye i-29 rhoqo ngonyaka we-4th)
 • Usuku lwezeMpilo lweHlabathi, umhla we-7 kuTshazimpuzi
 • Usuku lweHlabathi lweCRSwNP, i-24 kuTshazimpuzi
 • Usuku lwe-Alpha-1 lwaseYurophu, i-25 ku-Epreli
 • IVeki yeHlabathi yoKwazisa nge-Alergy nge-22-28 kuTshazimpuzi (itshintsha qho ngonyaka)
 • Usuku lweHlabathi lwe-Pulmonary Hypertension, umhla wesi-5 kuCanzibe
 • Usuku lweHlabathi loMbefu: Rhoqo ngoLwesibini wokuqala kaMeyi
 • Usuku lweHlabathi lweZifo ze-Eosinophilic, ngomhla we-18 kuMeyi
 • Usuku lweHlabathi lweBronchiectasis, ngomhla woku-1 kuJulayi
 • Usuku lwe-NTM lweHlabathi, umhla wesi-4 kweyeThupha
 • Usuku lweHlabathi lweCystic Fibrosis, ngomhla wesi-8 kuSeptemba
 • Usuku lweHlabathi lwe-Atopic Dermatitis, ngomhla we-14 kuSeptemba
 • Usuku lweMiphunga lweHlabathi, ngowama-25 kuSeptemba
 • IVeki yeHlabathi yoKwazisa ngoKwalana neLatex, nge-1-7 kaOktobha
 • Usuku lwe-Urticaria lweHlabathi, ngomhla woku-1 kuOkthobha
 • Usuku lwe-O2 lweHlabathi, umhla wesi-2 kuOkthobha
 • Usuku lweHlabathi lweCOPD: Rhoqo ngoLwesithathu wesibini okanye wesithathu kaNovemba
 • INyanga yeHlabathi yoKwazisa ngoxinzelelo lwegazi, eyeNkanga
 • INyanga yeHlabathi yoKwazisa ngeAlpha-1, eyeNkanga