Isimemo sokutyunjwa kweBhodi yabaLawuli kuNyulo oluza kubanjwa kwiNtlanganiso Jikelele yoNyaka ngoJulayi 10, 2024, eSantiago eChile.

Njengoko kuchaziwe kuMgaqo-siseko we-GAAPP, umlawuli ngamnye wonyulwa yiNtlanganiso kaWonke-wonke yoNyaka isithuba seminyaka emithathu kwaye unokuphinda anyulwe izihlandlo ezibini. Kufuneka kuzaliswe izikhundla ezibini – uMongameli kunye nesikhundla soLawulo lweBhodi.

Ibhodi idibana rhoqo ngenyanga kwi-intanethi kunye namaxesha angama-2-3 kumntu kwiindawo ezahlukeneyo emhlabeni. Inkcazo yesikhundla yabalawuli be-GAAPP ilandela olu bizo lonyulo.

Mongameli

UMongameli wethu, uTonya Winders, ukhonze isithuba sesithathu kwaye unqwenela ukubamba isihlandlo sesithathu. Ulonyulo lwesikhundla sikaMongameli luyafunwa ukuze unyulo lubanjwe kwiNtlanganiso kaWonke-wonke yoNyaka.

Iindima kunye noxanduva kaMongameli

 • Uxanduva lokubonelela ngobunkokeli obunombono kunye nomkhomba-ndlela weqhinga, ukuqinisekisa ukuba injongo yombutho kunye neenjongo zilandelwa ngokufanelekileyo. Oku kubandakanya ukubeka iliso ekuphuhliseni nasekuphunyezweni kwemigaqo-nkqubo, ukongamela imali, kunye nokusebenza kakuhle.
 • Esebenza njengesithethi esiphambili, ethethelela imidla ye-GAAAP kunye nokwakha ubudlelwane nabachaphazelekayo, abaxhasi, kunye namaqabane.
 • Ukukhuthaza inkcubeko yemfezeko, ukubeka esweni ukusebenza kombutho, ukuqinisekisa impembelelo ezinzileyo kunye nokukhula nobunkokeli, ngakumbi kwiingxaki.
 • Esi sikhundla sifuna amava obunkokeli obuphezulu kuzwelonke nakumazwe ngamazwe.
 • Ukuthotyelwa kwemisebenzi ngokubanzi yabalawuli njengoko kuchaziwe kwinkcazo yesikhundla.
 • Esi sikhundla sibambe iminyaka emithathu, kwaye inokonyulwa kwakhona izihlandlo ezibini.

Isikhundla soLawulo lweBhodi yabaLawuli

Usekela Mongameli wethu obekekileyo, uKristine Whorlow AM, usebenze awona maxesha mathathu. Ulonyulo lwesikhundla solawulo kwibhodi yabalawuli luyafunwa ukuze unyulo lubanjwe kwiNtlanganiso kaWonke-wonke yoNyaka.

Iindima kunye noxanduva

 •   Ukuthotyelwa kwemisebenzi ngokubanzi yabalawuli njengoko kuchaziwe kwinkcazo yesikhundla
 • Esi sikhundla sibambe a iminyaka emithathu kwaye unokuphinda anyulwe kabini..

Ulwazi oluthe vetshe kwinkcazo kunye nemisebenzi yaBalawuli be-GAAPP: Cofa apha

Amaxesha okutyunjwa kunye noNyulo:

Ixesha lenkqubo yonyulo kunye nokuvota kolu lulandelayo:

 • Ngomhla wama-31 kuCanzibe ukuya kowama-25 kweyeSilimela, ngowama-2024-Ukumemelela ukutyunjwa kwezikhundla zikaMongameli kunye neSekela likaMongameli.
 • 25 Juni ukuya kwi-10 kaJulayi, 2024-Abagqatswa abakhethiweyo bapapashwa kwincwadana yeendaba kaJuni.
 • Nge-10 kaJulayi, 2024Umbutho welungu ngalinye unevoti enye. Ukuvota kuya kubanjwa ngexesha le INtlanganiso kaWonke-wonke yoNyaka. Intlanganiso iya kuba yingxubevange ukuze amalungu azimase i-intanethi aya kucetyiswa ukuba angavota njani kwi-Intanethi.
 • 10 Julayi, 2024-Unyulo lukaMongameli kunye neSekela likaMongameli luya kubanjwa kwiNtlanganiso Jikelele yoNyaka kunye nabaviwa abaphumeleleyo babhengezwe. Olu lwazi luya kupapashwa kwincwadana yeendaba kaJulayi.

Imibutho yamalungu e-GAAPP enqwenela ukungenisa abagqatswa kwizikhundla zikaMongameli kunye noSekela Mongameli kufuneka ingenise ifom yokutyumba kunye ne-CV eqhotyoshelweyo kumgqatswa ngamnye nge-25 Julayi 2024. Ukuba kukho nayiphi na ingxaki yokulayisha amaxwebhu, thumela i-imeyile kuthi apha. info@gaapp.org.


IFomu yoNyulo lweBhodi yabaLawuli

Ifomu yelungu lombutho we-GAAPP ukonyula umntu kwizikhundla zebhodi ezingenanto ngexesha lonyulo.

inyathelo 1 of 6

Ulwazi loqhagamshelwano lomfaki-sicelo

Nceda ugcwalise onke amacandelo ale fom.
igama(Iyafuneka)
Nceda ukhethe ibe nye
Ngaba uyasiqonda kwaye unxibelelane ngesiNgesi?(Iyafuneka)
Izakhono ezisisiseko zonxibelelwano lwesiNgesi ziyimfuneko kwesi sikhundla njengoko iiseshoni zebhodi kunye namaxwebhu anxulumeneyo angesiNgesi.
(Ngokumalunga)
Ii-Pathologies umbutho wakho osebenza nazo(Iyafuneka)
Khetha kangangoko kunokwenzeka
idilesi(Iyafuneka)